Algemene voorwaarden Riool Service Sneek...

Definities:
Indien in dit document de hiernavolgende termen worden gebruikt met hoofdletter, in meervoud of enkelvoud, dan dient onder deze termen het volgende te worden verstaan:
RSS: de onderneming Riool Service Sneek, gevestigd te Sneek en geregistreerd in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 72918969.
Klant: iedere onderneming, natuurlijke of rechtspersoon en diens vertegenwoordiger(s), of iedere andere partij die met RSS een Overeenkomst sluit of aan wenst te gaan, dan wel doet afsluiten middels een vertegenwoordiger.
Partijen: RSS en Klant gezamenlijk
Voorwaarden: het onderhavige document, welke de algemene Voorwaarden behelzen van RSS.
Overeenkomst: een door Partijen gesloten Overeenkomst, zij het schriftelijk – waaronder tevens elektronisch dient te worden verstaan, mondeling of middels een oproep centrale, op basis waarvan RSS aan de Klant Diensten levert en Klant aan RSS een vergoeding is verschuldigd.
Offerte: elk voldoende gespecificeerd mondeling of schriftelijk aanbod van RSS aan Klant. Hieronder vallen tevens op de website van RSS gepubliceerde prijzen.
Diensten: de Diensten welke RSS aan de Klant levert op basis van de Overeenkomst, waaronder, doch niet beperkt tot, het ontstoppen, repareren en het aanleggen van een riolering.
Meer- en minderwerk: de omstandigheid waarin door de Klant meer of minder werk wordt verlangd van RSS dan middels de Overeenkomst is afgesproken, of de omstandigheid dat het uitvoeren van de diensten meer of minder werk vereist dan Partijen vooraf hebben beraamd.
Artikel 1. Algemene toepasselijkheid
1.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, aanbiedingen, Offertes of andersoortige verbintenissen welke RSS met de Klant aangaat, of een andersoortige doch daarmee gelijk te stellen wederpartij, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien en voor zover RSS ten behoeve van de levering van zaken of Diensten derden inschakelt, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
1.2. Afwijking van deze Voorwaarden middels voorwaardelijke aanvaarding of andersoortige voorbehouden, is alleen van toepassing indien deze door RSS uitdrukkelijk en ondubbelzinnig middels een geschrift zijn aanvaard.
1.3. Eerder gedateerde Voorwaarden worden vervangen door dit exemplaar.
1.4. Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden uitdrukkelijk is geregeld, dan wel een artikel uit de Voorwaarden op grond van een dwingendrechtelijke bepaling wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.
1.5. Hetgeen bepaald in lid 4 van dit artikel laat de gelding van de overige Voorwaarden en bedingen van deze Voorwaarden onverlet.
1.6. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere (algemene) voorwaarden of voorwaardelijke aanvaarding zijdens Klant, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien voornoemde voorwaarden van de Klant wel door RSS van toepassing worden verklaard, dan geldt dit slechts voor de enkele Overeenkomst waarvoor dit het geval is en heeft dit geen werking op verleden of toekomstige Overeenkomsten.
1.7. Het is de Klant niet toegestaan rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de levering van Diensten van RSS en deze Voorwaarden over te dragen aan derden zonder dat deze overdracht schriftelijk en uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen.
1.8. Indien RSS niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat RSS in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.
Artikel 2. Offerte
2.1. Alle Offertes en aanbiedingen van RSS zijn vrijblijvend, tenzij in de Offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een Offerte of aanbieding vervalt indien de in de Offerte of aanbieding gestelde termijn voor aanvaarding is verstreken.
2.2. RSS kan niet aan haar Offerte of aanbieding worden gehouden indien de Klant naar termen van redelijkheid en billijkheid, alsmede de in het maatschappelijk verkeerd gangbare opvattingen, kan begrijpen dat de Offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3. De Voorwaarden en prijzen uit een voorgaande Offerte van RSS gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten. Dit geldt niet voor de toepasselijkheid van deze onderhavige Voorwaarden, welke Voorwaarden wel op alle toekomstige Overeenkomsten van toepassing zijn, behoudens een expliciete uitsluiting.
2.4. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de Offerte opgenomen aanbod, dan is RSS daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij RSS schriftelijk uitdrukkelijk akkoord gaat met het nieuwe aanbod van de Klant.
2.6. Indien, naar het oordeel van RSS, sprake is van Meerwerk, zal zij de Klant daarvan mondeling op de hoogte stellen en de kosten van dit Meerwerk zo gespecificeerd mogelijk aan de Klant weergeven. Voor zover mogelijk – en vereiste spoed dit niet hindert – zal RSS dit Meerwerk tevens schriftelijk vastleggen en ter hanstellen aan de Klant. Indien de Klant de specificatie van het Meerwerk goedkeurt, dan wel zonder protest de schriftelijke specificatie behoudt en RSS de werkzaamheden laat uitvoeren, verbindt de Klant zich tot het voldoen van de uit het Meerwerk voortvloeiende kosten.
2.7. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft RSS het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten, een en ander ter discretie van RSS.
2.8. Op RSS rust nimmer de verplichting om de Klant te compenseren voor gering Minderwerk (<15%).
Artikel 3. Overeenkomst
3.1. De Overeenkomst tussen Partijen komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van RSS van de opdracht aan de Klant, dan wel de mondelinge overeenstemming of de aanvang van de uitvoering van de Dienst. De termijn van de door RSS te verrichten werkzaamheden en/of te leveren Diensten vangt aan op de dag als vermeld in de Offerte c.q. de bevestiging van de Overeenkomst. Indien de Overeenkomst mondeling is gesloten, zal de termijn aanvangen conform hetgeen mondeling is overeengekomen.
3.2. De Overeenkomst tussen Partijen wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en geldt tot wederopzegging, dan wel voor de duur van de overeengekomen opdracht en eindigt van rechtswege door volbrenging van de opdracht, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 
3.3. Indien voor de uitvoering van de opdracht bepaalde gegevens, tekeningen, maten etc. noodzakelijk zijn en/of bepaalde formaliteiten (bijv. vergunningen) zijn vereist, dan gaat de uitvoeringstermijn pas in op het moment dat de gegevens, tekeningen, maten etc. in het bezit van RSS zijn dan wel de vereiste formaliteiten zijn vervuld c.q. de vergunningen zijn verkregen.
3.4. Indien door omstandigheden buiten de schuld van RSS geplande werkzaamheden/Diensten niet kunnen worden uitgevoerd, is de Klant toch de daaraan verbonden kosten aan RSS verschuldigd, behoudens in het geval de Klant kan aantonen dat er sprake is van overmacht. 
3.5. RSS behoudt zich het recht voor bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen, indien en voor zover zij dit nodig of wenselijk acht. RSS komt het recht toe om de inzet van derden, tevens inhoudende derden ingeschakeld door de Klant, of de Klant zelf, te weigeren. RSS zal zorgvuldigheid betrachten bij haar selectie van voornoemde derden.
3.6. De Klant is gehouden tot het voeren van overleg met RSS indien RSS dit wenselijk acht en zo dikwijls als RSS dit noodzakelijk acht, voor een goede uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.
3.7. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een planning en/of termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. RSS spant zich in om de planningen en termijnen zoveel als mogelijk in acht te nemen, maar een enkele overschrijding van een voornoemde planning of termijn is geen tekortkoming. Indien overschrijding daarvan dreigt te ontstaan of bestaat, zullen Partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden. RSS dient altijd een redelijke termijn te worden geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst of een gebrek te herstellen.
3.8. Indien RSS constateert dat een overeengekomen datum niet kan worden gerealiseerd, treedt zij in overleg met de Klant om een nieuwe datum overeen te komen.
3.9. Indien de Klant constateert dat een overeengekomen datum door hem niet kan worden gerealiseerd dient hij dit tijdig en uiterlijk 48 uur voor de overeengekomen datum te melden aan RSS, bij gebreke waarvan de Klant het volledige honorarium van het ten behoeve van de dienstverlening op die overeengekomen datum verschuldigde in rekening zal worden gebracht, zonder dat RSS daarvoor een tegenprestatie verschuldigd is. 
3.10. Indien ter zake geen specifieke instructies door Klant zijn aangegeven, wordt de Overeenkomst standaard uitgevoerd op werkdagen tijdens kantooruren. Voor de uitvoering van Diensten tijdens het weekend of op feestdagen kan RSS een nadere vergoeding bij Klant in rekening brengen naast de reeds overeengekomen prijs, dan wel de uitvoering uitstellen tot na deze periode.
Artikel 4. Prijzen en betaling
4.1. Het staat RSS vrij om haar tarieven tussentijds te wijzigen als gevolg van gewijzigde wettelijke bepalingen, heffingen van overheidswege of de consumentenprijsindex, zonder dat de Klant het recht tot ontbinding van de Overeenkomst toe komt. Aan oude tarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
4.2. Betaling geschiedt in Euro's en middels een contante betaling of een PIN-transactie, dan wel een factuur met een vervaltermijn van dertig (30) dagen met zakelijke klanten, dan wel een factuur met een vervaltermijn van veertien (14) dagen met consumenten. 
4.3. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag, geen rekening houdende met aanmaningen of andere vormen van in gebreke stelling.
4.4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door RSS en/of het door RSS ingeschakelde incassobureau dan wel de gerechtsdeurwaarder worden gemaakt in verband met incasso van achterstallige betalingen en de daarop betrekking hebbende rente komen voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15 % van de in totaal door de Klant verschuldigde som met een minimum van € 75,-.
4.5. Voor zover de Klant een consument is, gelden – in afwijking van lid 4 van dit artikel – de dwingendrechtelijke regels van de Wet Incassokosten en het staffel van het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.
4.6. Klant komt nimmer enig recht tot verrekening, opschorting van haar betaling, schuldvergelijking of andersoortige kwijting van haar betalingsverplichting toe, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke instemming daartoe zijdens RSS. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. 
4.7. Betalingen van de Klant aan RSS zullen steeds worden geacht te strekken tot voldoening van de langst openstaande vordering en eventuele nevenkosten, ook indien de Klant bij betaling anders vermeldt.
Artikel 5. Opschorting en ontbinding
5.1. De Overeenkomst kan tussentijds zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist per aangetekende brief door RSS worden beëindigd, indien: 
I. De Klant de verplichtingen voortvloeiend uit deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst niet nakomt dan wel RSS een redelijk vermoeden toekomt van toekomstige niet-nakoming; 
II. De Klant (met opzet) een onjuiste voorstelling van zaken aan RSS heeft gegeven;
III. De Klant is overleden;
IV. De Klant surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement komt  te verkeren, dan wel aangifte doet als bedoeld in artikel 1 van de Faillissementswet, dan wel een schuldsaneringsregeling als bedoeld in artikel 284 e.v. van de Faillissementswet van toepassing is verklaard;
V. Op het vermogen van de Klant beslag wordt gelegd, dan wel de Klant op andere wijze geacht wordt niet in staat te zijn de verplichtingen, voortvloeiende uit de Overeenkomst, na te kunnen komen.
5.2. Bij tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst conform lid 1 van dit artikel, wordt geen restitutie verleend. Eventueel nog niet betaalde termijnen van de overeengekomen prijs zijn bij beëindiging conform lid 1 van dit artikel terstond opeisbaar en verschuldigd.
5.3. Redelijk oponthoud of vertraging van de werkzaamheden doet RSS niet in verzuim treden en geeft Klant geen recht op enige opschorting van welke verplichting dan ook, ontbinding of vergoeding van schade, tenzij deze door haar opzet of directe schuld is veroorzaakt zonder dat sprake is van overmacht.
5.4. RSS is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
I. De Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
II. Na het sluiten van de Overeenkomst RSS ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Klant de (betalings-) verplichtingen niet zal nakomen;
III. Indien Klant bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of naar oordeel van RSS onvoldoende is;
IV. Indien door de vertraging aan de zijde van Klant niet langer van RSS kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
5.5. Voorts is RSS bevoegd haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, dan wel deze geheel te ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van RSS kan worden gevergd.
5.6. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van RSS op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien RSS de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken die voortvloeien uit de wet en Overeenkomst.
5.7. Indien RSS tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten welke daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5.8. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is RSS gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. Al hetgeen RSS van Klant te vorderen heeft, ongeacht de toerekenbaarheid aan Klant, wordt na ontbinding terstond geheel opeisbaar zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist.
5.9. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door RSS, zal RSS – indien noodzakelijk - in overleg met de Klant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Klant toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor RSS extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Klant in rekening gebracht. De Klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij RSS anders aangeeft.
5.10. Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht.
Artikel 6. Beperking aansprakelijkheid en overmacht
6.1. RSS kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, echter aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van RSS, haar personeel, dan wel door haar ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
6.2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van RSS, haar directe en/of haar leidinggevend personeel. 
6.3. RSS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat RSS is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
6.4. In het geval RSS aansprakelijk is, aanvaardt zij slechts aansprakelijkheid voor door de Klant geleden directe schade - en nimmer voor indirecte schade - die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt en wel tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
6.5. Voor alle schade van de Klant, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst, waarvan haar verzekeraar geen dekking biedt, is de aansprakelijkheid van de RSS in ieder geval beperkt tot maximaal eenmaal het bedrag van het met de werkzaamheden, waardoor de schade is veroorzaakt, verband houdende in rekening gebrachte of het in rekening te brengen bedrag over de periode waarin de werkzaamheden waardoor de schade is veroorzaakt, zijn verricht.
6.6. Bij werkzaamheden die een langere looptijd hebben dan zes (6) maanden, is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal eenmaal het bedrag van het met de werkzaamheden, waardoor de schade is veroorzaakt, verband houdende in rekening gebrachte of in rekening te brengen bedrag over de laatste zes (6) maanden waarin de werkzaamheden waaronder de schade is veroorzaakt, zijn verricht.
6.7. Aansprakelijkheid van RSS voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt in ieder geval verstaan: stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Klant, of andere bedrijfsschade op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden van RSS, doch enige andere indirecte schade niet uitgesloten.
6.8. RSS is niet aansprakelijk voor enige schade welke het verhelpen van een ontstopping of een andersoortig mankement kan veroorzaken aan vloeren of goederen van de Klant.
6.9. De Klant vrijwaart RSS voor alle aanspraken van derden op schadevergoeding en voor enige schade welke RSS lijdt als het directe of indirecte gevolg van de niet-nakoming door de Klant van haar verplichtingen voortvloeiende uit deze Overeenkomst en Voorwaarden. 
Artikel 7. Overmacht
7.1. RSS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen welke voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop RSS  geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor RSS niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van RSS of van derden daaronder begrepen. RSS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert intreedt nadat RSS haar verbintenis had moeten nakomen.
7.2. RSS kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan zes (6) maanden, dan is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
7.3. Voor zover RSS in tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen en aan het nagekomen, respectievelijk na te komen gedeelte, zelfstandige waarde toekomt, is RSS gerechtigd om het reeds nagekomen, respectievelijk na te komen, gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.
Artikel 8. Reclames en garantie
8.1. Reclames m.b.t. in het kader van de Overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden dienen schriftelijk, binnen veertien (14) dagen na uitvoering waarover de Klant reclameert, schriftelijk te worden ingediend bij RSS. 
8.2. Reclames m.b.t. de factuur dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend bij RSS. Een zodanige reclamatie schort de betalingsverplichting niet op.
8.3. In geval van een - naar het oordeel van RSS - terecht uitgebrachte reclamatie heeft de Klant de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag, of het - afhankelijk van de situatie - kosteloos of tegen een gereduceerd tarief het opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden.
8.4. De garantie welke RSS aan Klant verschaft op producten en materialen geleverd door haar leveranciers, is gelijk aan de garantie waarop zij aanspraak kan maken jegens haar leveranciers. Op advies, bouwtekeningen en soortgelijke diensten wordt geen garantie geleverd.
8.5. Op door RSS opgeleverde Diensten en goederen geldt een algemene garantietermijn van 6 maanden na oplevering, tenzij uit de aard van de Diensten en goederen een kortere garantietermijn voortvloeit.
8.6. De garantietermijn begint te lopen de dag dat het werk door Klant is ontvangen, dan wel door RSS is (op)geleverd. Indien werk opnieuw wordt geleverd/uitgevoerd, dan blijft de ingangsdatum van de garantietermijn de dag van de eerste (op)levering. 
8.7. De garantie welke RSS verstrekt, strekt tot vervanging van het product of het opnieuw leveren van het werk of het uitvoeren van reparaties, e.e.a. naar keuze van RSS. 
8.8. Enig recht op garantie vervalt indien Klant – dan wel een door hem of haar ingeschakelde derde - zonder raadpleging en toestemming van RSS - aanpassingen heeft gemaakt in het geleverde werk. Indien RSS een zodanige omstandigheid constateert, heeft zij het recht om de voor dit onderzoek gemaakte kosten aan Klant te factureren.
8.9. Geen recht op garantie bestaat voor gebreken welke voortvloeien uit onjuist gebruik (door Klant). Recht op garantie bestaat eveneens niet voor gebreken welke niet voortvloeien uit een constructiefout, afwerkingsfout of het gebruik van slecht materiaal/producten.
8.10. Opdrachtnemer kan geen beroep op garantie doen indien hij in verzuim en/of gebreke is met zijn (betalings)verplichtingen jegens RSS. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie- en voorrijdkosten, aan de Klant in rekening gebracht worden.
Artikel 9. Juridisch
9.1. RSS heeft het recht om bescheiden en/of andere zaken welke zij uit hoofde van de werkzaamheden namens Klant onder haar houdt - dan wel uit hoofde van welke reden dan ook, zolang sprake is van voldoende verband - onder zich te houden in het kader van retentierecht indien Klant  - naar het oordeel van RSS  - zijn (financiële) verplichtingen jegens RSS  niet of niet volledig nakomt, een en ander in overeenstemming met en ter uitbereiding van de rechten welke Klant toekomt uit hoofde van artikelen 3:290-296 Burgerlijk Wetboek. RSS kan het niet uitoefenen indien de Klant voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld, bijvoorbeeld middels een storting van de door RSS gevorderde betaling onder protest dan wel storting van gelden op een derdengeldenrekening.
9.2. RSS behoudt zich het eigendom voor van alle aan Klant geleverde goederen, voor zolang Klant niet, dan wel niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen. Overdracht van eigendom wordt pas gerealiseerd op het moment dat alle betalingsverplichtingen zijdens Klant zijn voldaan. RSS is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen, op basis van het in dit artikel bepaalde, bij Klant of diens houder weg te doen halen indien Klant zijn verplichtingen niet nakomt. Klant verleent reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan RSS of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van RSS zich bevinden en die goederen weg te doen halen.
9.3. Klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade en diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van RSS aan haar ter inzage te geven.
9.4 Klant is gehouden de geleverde, maar nog niet door hem betaalde goederen, duidelijk gelabeld te bewaren en op te slaan, zodat geen misverstand van herkomst kan ontstaan en de goederen individualiseerbaar blijven.
9.5. Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden, te verwerken in (bouwwerken) noch op enige andere wijze te bezwaren met beperkte rechten, of acties te ondernemen welke de eigendomsrechten van RSS teniet doet gaan, anders dan betaling van de facturen.
9.6. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Klant verplicht RSS, zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden, daarvan op de hoogte te stellen via de kanalen waar Partijen normaliter communiceren.
9.7. Voor zover in deze Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Klant ten opzichte van RSS i.v.m. het verrichten van Diensten door RSS in ieder geval na 12 maanden na het moment waarop de Klant bekend werd of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
9.8. Met betrekking tot de door RSS vervaardigde en geleverde producten en/of zaken, uitgebrachte adviezen en plannen berust het intellectuele eigendom bij RSS. De met advisering verband houdende stukken die door de Klant aan RSS worden afgegeven, blijven eigendom van de Klant. 
9.9. De Klant verbindt zich de door of namens RSS uitgebrachte adviezen niet aan derden ter inzage te geven dan na voorafgaande toestemming van RSS, tenzij er sprake is van het naleven van een wettelijk voorschrift.
9.10. RSS en de Klant zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door RSS of de Klant als zodanig schriftelijk is medegedeeld of als dit uit de aard van de informatie voortvloeit.
9.11. Op alle Overeenkomsten tussen RSS en Klant, evenals de daaruit voortvloeiende geschillen, is Nederlands recht van toepassing.
9.12. De rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Voorwaarden, tenzij door de wet dwingend anders wordt voorgeschreven.